สมุนไพร : พบ สมุนไพรต้านไวรัสตับอักเสบบี "ลูกใบใต้ " สมุนไพรรักษาไวรัสตับอักเสบบี จาก การวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบี แล้ว
สมุนไพรต้านไวรัสตับอักเสบบี ลูกใบใต้ สมุนไพรรักษาไวรัสตับอักเสบบี
  สมุนไพรลูกใต้ใบหรือหญ้าใต้ใบ ในประเทศไทยมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่
1. Phyllanthus amarus
2. Phyllanthus debilis
3. Phyllanthus urinaria
4. Phyllanthus virgatus
           จากรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 ที่มีผู้เลี้ยงไก่ชนนำต้นเม็ดใต้ใบไปต้มเอาน้ำให้ไก่กินเพื่อรักษาโรคไข้หวัดนกนั้น ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเป็น Phyllanthus ชนิดใด
           จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล การวิจัยพืชสกุล Phyllanthus ทั้งหมด 198 รายงาน แต่ไม่มีรายงานการทดสอบฤทธิ์ของพืชสกุล Phyllanthus ต่อเชื้อ influenza virus มีแต่รายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบบีของสมุนไพร P. amarus มากที่สุดทั้งในระดับห้องปฏิบัติการในเซลล์เพาะเลี้ยงและการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยตับอักเสบชนิดบีแบบเรื้อรัง หรือผู้ที่เป็นพาหะ นอกจากนี้ มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ของ P. urinaria และ P. niruri ในการต้านไวรัสที่ก่อโรคตับอักเสบ
           รายงานการวิจัยฤทธิ์ของสมุนไพรใต้ใบทั้งหลาย พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

           Phyllanthus amarus
           1. ฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบ มีรายงานการศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus, HBV) ของสารสกัดของ P. amarus ในห้องปฏิบัติการ และมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องถึงกลไกการออกฤทธิ์ ซึ่งพบว่ามีได้หลายกลไกการออกฤทธิ์ เช่น การยับยั้ง HBV DNA polymerase, ยับยั้ง HBV mRNA transcription & replication เป็นต้น และมีรายงานการวิจัยในคนหลายรายงาน ซึ่ง The Cochrane Hepato-Biliary Group ได้สรุปผลงานวิจัยที่เป็น randomized controlled trial (RCT) ของพืชสกุล Phyllanthus ในโรคตับอักเสบเรื้อรังไว้ มีเพียง 5 รายงานที่มีคุณภาพดี สรุปได้ว่า
Phyllanthus sp. ให้ผลบวกต่อการ clearance ของ serum HbsAg เมื่อเทียบกับ placebo หรือเมื่อไม่ให้การรักษา
ไม่มีความแตกต่างในการ clearance ของ serum HBsAg, HBeAg, HBV DNA ระหว่าง Phyllanthus sp. กับ interferon (IFN)
Phyllanthus sp. ให้ผลดีกว่า non-specific treatment หรือยาจากสมุนไพรอื่นๆ ในการ clearance ของ serum HBsAg, HBeAg, HBV DNA และการกลับมาเป็นปกติของค่า liver enzymes
การใช้ Phyllanthus sp. ร่วมกับ IFN จะให้ผลดีกว่า IFN อย่างเดียวในการ clearance ของ serum HbeAg และ HBV DNA
ไม่พบ serious adverse event
สรุปได้ว่า Phyllanthus sp. อาจมี positive effect ด้าน antiviral activity และต่อ liver biochemistry ในโรคตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่มียังไม่หนักแน่นพอเนื่องจากคุณภาพของวิธีวิจัยและความแตกต่างของ สมุนไพรที่นำมาวิจัย จึงควรมีงานวิจัยในขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต
           2. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอชไอวี สารสกัดด้วยน้ำและสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ของ P. amarus มีฤทธิ์แรงในการยับยั้ง HIV-1 replication โดยสารออกฤทธิ์อยู่ในกลุ่ม gallotannins โดยสาร geraniin และ corilagin มีฤทธิ์แรงที่สุด นอกจากนี้ สารสกัดทั้งสองและสาร geraniin ยังสามารถยับยั้ง virus uptake ได้ 70-75% รวมทั้งยับยั้ง HIV-1 reverse transcriptase ด้วย
           3. ฤทธิ์ต้านไวรัสหัวเหลือง (Yellow head virus, YHV) ในกุ้งกุลาดำ นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ทำการวิจัยฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรลูกใต้ใบชนิด P. urinaria ที่ผสมในอาหารในการป้องกันการติดเชื้อ YHV ในกุ้งกุลาดำ โดยเอากุ้งมาฉีดเชื้อ YHV พบว่ากุ้งที่ได้รับอาหารที่ผสมสารสกัดสมุนไพรมีอัตราการรอดตายสูง และสามารถฟื้นเป็นปกติได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่พบอัตราการรอดเลย
           4. ฤทธิ์ต้านอักเสบ สารสกัดของ P. amarus มีฤทธิ์ต้านอักเสบโดยการยับยั้ง endotoxin-induced nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase (COX-2) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-) และสารสกัดด้วยน้ำและสารสกัดด้วยเมธานอลมีฤทธิ์ต้านอักเสบโดยลดการบวมของอุ้งเท้าหนูได้
           5. ฤทธิ์ antioxidant และต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดด้วยเมธานอลของ P. amarus มีฤทธิ์ antioxidant สามารถยับยั้ง lipid peroxidation และต้านอนุมูลอิสระได้เมื่อศึกษาในหลอดทดลอง
           6. ฤทธิ์ลดการเจ็บปวดและอาการบวม สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ (hydroalcoholic extract) มีฤทธิ์ต้านอาการเจ็บปวดจากการได้รับสารต่างๆ เช่น acetic acid, formalin หรือ capsiacin และสารสกัดด้วยเฮกเซนสามารถต้านอาการบวมและอาการเจ็บปวดในหนูที่ได้รับ Complete Freund’s adjuvant ฉีดเข้าอุ้งเท้าได้
           7. ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลของกระเพาะอาหาร สารสกัดด้วยเมธานอลของ P. amarus สามารถลดอัตราตาย พื้นที่ที่เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และอาการเลือดออก เนื่องจากได้รับเอธานอลได้
           8. ฤทธิ์ต้านอาการท้องเสีย สารสกัดด้วยน้ำของ P. amarus สามารถลดการเคลื่อนตัวของอาหารในลำไส้หนูถีบจักร ชะลอการเกิดท้องเสีย และจำนวนครั้งที่ถ่ายหลังจากได้รับน้ำมันละหุ่ง
           9. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด สารสกัดด้วยเมธานอลของ P. amarus มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดในหนูที่ถูกทำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan
         10. ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ สารสกัดด้วยเมธานอลของ P. amarus มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสาร 2-acetaminofluorene (2-AFF), aflatoxin B1, sodium azide, N-methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine และ 4-nitro-O-phenylenediamine เมื่อศึกษาด้วย Ames test
         11. ฤทธิ์ต้านเนื้องอกและต้านมะเร็ง สารสกัดด้วยน้ำของ P. amarus สามารถต้านการเกิดมะเร็ง sarcoma ในหนูที่ได้รับสารก่อมะเร็ง 20-methylcholanthrene และยืดอายุของหนูที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง Dalton’s lymphoma ascites และ Ehrlich Ascites carcinoma และทำให้ก้อนเนื้องอกมีขนาดเล็กลง
         12. ฤทธิ์คุมกำเนิด เมื่อป้อนสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ของ P. amarus ทั้งต้นแก่หนูถีบจักรเพศเมีย ในขนาด 100 มก./กก. 30 วัน พบว่ามีผลต่อระดับเอนไซม์ 3 beta & 17 beta hydroxy steroid dehydrogenase ทำให้หนูไม่ตั้งท้องเมื่อเลี้ยงรวมกับหนูเพศผู้

          Phyllanthus urinaria
           1. ฤทธิ์ต้านไวรัส Epstein-Barr พบว่าสารกลุ่ม ellagitannin ที่แยกได้จาก P. myrtifolius และ P. urinaria สามารถยับยั้งเอนไซม์ Epstein-Barr DNA polymerase ได้ที่ความเข้มข้นต่ำในระดับ micromolar
           2. ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Reverse transcriptase ของ Retrovirus จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดด้วยน้ำร้อนและสารสกัดด้วยเมธานอลของสมุนไพรไทย 57 ชนิดในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse transcriptase ของ Retrovirus โดยทดสอบกับ Maloney murine leukemia virus reverse transcriptase พบว่า สารสกัดด้วยน้ำร้อนของ P. urinaria ที่ความเข้มข้น 125 g/ml สามารถยับยั้งเอนไซม์นี้ได้ 91%
           3. ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสตับอักเสบ จากการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยตับอักเสบบีเรื้อรังที่มี positive hepatitis B e-antigen (HbeAg) มี HBV DNA มากกว่า 500,000 copies/ml และมีระดับเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) สูง ที่ได้รับ P. urinaria ขนาด 1, 2 และ 3 กรัมวันละ 3 ครั้งนาน 6 เดือน หรือได้รับ placebo นาน 6 เดือน ไม่พบฤทธิ์ต้านไวรัส HBV ของ P. urinaria ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
           4. ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง สารสกัด้วยน้ำของ P. urinaria มีพิษต่อเซลล์มะเร็ง Lewis lung carcinoma โดยไม่มีพิษต่อเซลล์ปกติต่างๆ โดยทำให้เซลล์มะเร็งเกิด apoptosis
           5. ฤทธิ์กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ พบว่าสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ (hydroalcoholic extract) ของ P. urinaria มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ และหลอดลมของหนูตะเภาหดตัว
           6. ฤทธิ์ต้านอาการเจ็บปวด (anti-nociceptive effect) สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำ (hydroalcoholic extract) ของ P. urinaria มีฤทธิ์ยับยั้งอาการเจ็บปวดในหนูถีบจักรเมื่อได้รับสาร formalin หรือสาร capsaicin

           Phyllanthus debilis มีรายงานการวิจัยสมุนไพรนี้เพียง 1 รายงาน
ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า สารสกัดด้วยน้ำของใบ P. debilis มีผลลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของคน โดยมีฤทธิ์ในการยับยั้ง complement system ของระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการสร้างหรือการกำจัด free radical ที่สร้างจาก polymorphonuclear leukocytes เมื่อกระตุ้นด้วยสาร zymosan


ที่มา  www.dmsc.moph.go.th
พิมพ์จาก : http://guru.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=23&id=17581
วันที่ : 5 ธันวาคม 63 17:57:35
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com